Trang chủ / Luyện tập / Luyện IELTS Reading / Plan, Map, Diagram, Flow-chart

Plan, Map, Diagram, Flow-chart

IELTS READING – FLOW-CHART COMPLETION – TEST 4

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Flow-chart completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Flow-chart completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 5 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – FLOW-CHART COMPLETION – TEST 3

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Flow-chart completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Flow-chart completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – DIAGRAM COMPLETION – TEST 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Diagram completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Diagram completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 5 câu hỏi điền từ. Sau khi làm xong …

Xem thêm

IELTS READING – FLOW-CHART COMPLETION – TEST 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Flow-chart completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Flow-chart completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm

IELTS READING – DIAGRAM COMPLETION – TEST 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Diagram completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Diagram completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm xong …

Xem thêm

IELTS READING – FLOW-CHART COMPLETION – TEST 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện dạng bài Flow-chart completion trong IELTS Reading. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kỹ năng xử lý dạng bài Flow-chart completion cũng như củng cố lượng từ vựng. Bài có tất cả 4 câu hỏi điền từ. Sau khi làm …

Xem thêm
" data-hide-cover="false" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true">